مدخل المقر
در بدو ورود به مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر شاهده تابلویی خواهید بود که توسط شهید هنرمند بهروز مرادی ترسیم شده است. این تابلو همزمان با ظهر آزادی خرمشهر سوم خرداد ۱۳۶۱ توسط رزمندگان در ورودی شهر خرمشهر نصب شده و نمادی از بازپس گیری شهر خرمشهر توسط ملت سرفراز ایران است
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر