خرمشهر في زمن التدمير

هنا تشهدون صورة من ،مدینة مدمرة خرمشهر. لقد هدم 70% من مدینة خرمشهر و هذه الصورة تکون 30% من بقیة المدینة فقط.

محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر
اشغال خرمشهر
آزاد سازی خرمشهر
میدان روایتگری
نگار خانه موزه